DO I LOOK OK? | MIRROR PROJECT 2016

English version in the end of the post.
 
Jag har precis vaknat. Ser jag okej ut? Eller så umgås jag med vänner. Kanske i en park. Ser jag okej ut? Jag är på jobbet. Eller på väg till jobbet. Eller kanske på väg någon helt annanstans. Ser jag okej ut? Jag är på klubben. Eller kanske hemma hos någon. Eller till och med i väntrummet hos doktorn. Ser. Jag. Okej. Ut? Jag är ute och går. Kanske ska jag möta någon, kanske inte. Ser jag okej ut? Ser jag okej ut? Ser jag okej ut?
 
Platserna är olika, men frågan den samma. Jag har lärt mig att mitt värde ligger i mitt yttre och därav även lärt mig att se mig själv utifrån. Kontrollera, kritisera, och korrigera: det är självobjektifieringens mantra. För att kartlägga mitt eget beteendemönster bestämde jag mig förra året för att ta en bild varje gång jag använde min mobilkamera som spegel. Resultatet innehåller bilder från januari till november* tagna i alla tillstånd. Vissa dagar har jag speglat mig flera gånger, ibland är bilderna tagna bara minuter efter varandra. Blicken är frågande: "Har den där finnen vuxit?", "Ligger mitt hår rätt?", "Ser jag för trött ut?" och så vidare, och vidare, och vidare. 
 
Jag har alltså medvetet tagit fram min mobil, slagit på kameran och utvärderat mitt yttre. Det är skrämmande att tänka att dessa bilder inte påvisar alla gånger jag omedvetet gjort samma sak. I sitt Ted Talk "The Sexy Lie" berättar Caroline Heldman att kvinnor omedvetet rättar till sin kropp var 30e sekund. VAR FUCKING 30E SEKUND?! Habitual Body Monitoring som fenomenet kallas är en effekt av självobjektifieringen vilket Heldman hävdar att alla kvinnor, till viss grad, påverkas av. Det är ett sjukligt beteende skapat av ett sjukt samhälle. Eller som Heldman uttrycker det: 
 
"We raise our little boys to view their bodies as tools to master their environments. We raise our little girls to view their bodies as projects to constantly be improved. What if women started to view their bodies as tools to master their environment as tools to get you from one place to the next as these amazing vehicles for moving through the world in a new way?"
 
*Jag var utan mobil i december. 
 
 
I've just woken up. Do I look ok? Or I'm hanging out with friends. Maybe in a park. Do I look ok? I'm at work. Or on my way to work. Or maybe I'm going somewhere else. Do I look ok? I'm at the club. Or at a friend's house. Or even in the waiting room at the doctor's. Do. I. Look. Ok? I'm out on a walk. Maybe to meet up with someone, maybe not. Do I look ok? Do I look ok? Do I look ok? 
 
The locations differ but the question remains the same. I've learnt that my value is in my apparence and therefore I've also learnt to see myself from the outside. Controlling, criticizing and correcting; it's the mantra of self-objectification. Last year, to map out my own behavioral pattern, I decided to take a photo everytime I used the camera on my phone as a mirror. The result consists of images from January to November* taken in all conditions. Some days I've taken several photos, sometimes just with minutes between them. Always with a questioning look: "Has that pimple grown?", "Is my hair alright?", "Do I look too tired?" and so on, and on, and on. 
 
I've consciously taken out my phone, turned on the camera and examined my appearance. It's frightning thinking about the fact that these images don't show all the times I've done the same thing unconsciously. In her Ted Talk "The Sexy Lie", Caroline Heldman says that women unconsciously correct their bodies every 30 seconds. EVERY FUCKING 30 SECONDS?! Habitual Body Monitoring as this phenomena is called is a result of self-objectification which according to Heldman all women, to some degree, is affected by. It's a sick behaviour cased by a sick society. Or as Heldman puts it: 
 
"We raise our little boys to view their bodies as tools to master their environments. We raise our little girls to view their bodies as projects to constantly be improved. What if women started to view their bodies as tools to master their environment as tools to get you from one place to the next as these amazing vehicles for moving through the world in a new way?"
 
*I didn't have a phone in December. 
 
Important, Words | |
#1 - - Rebecca:

alltså det är så sjukt.

Svar: helt sinnes... :///
Veronica Jonsson